10 อันดับ เทพฮินดู ที่คนไทยนิยมกราบไหว้

เทพฮินดู
แชร์ให้เพื่อน

เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เป็นเรื่องของความเชื่อ คนไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทย ของจีน หรือเทพต่างศาสนา เช่น เทพในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู นั้น คนไทยให้ความเคารพนับถือ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถึชีวิตของคนไทย อย่างผสานกันอย่างลงตัว บทความนี้ได้รวบรวม 10 อันดับ เทพฮินดู ที่คนได้นิยมกราบไหว้ ให้ได้รู้จักกัน

 

พระอินทร์

1. พระอินทร์

พระอินทร์ ถือว่าเป็นเทวดาที่สำคัญมีอานุภาพสูงที่สุดของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ถือว่าเป็นประมุขแห่งเทวดาทั้งปวง  พระอินทร์สามารถดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆได้ เช่น ให้ฝนตก ให้พืชพรรณงอกงาม เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดี และยังเป็นเทพเจ้าที่สามารถบันดาลให้เกิดภัยทางธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง น้ำท่วม พายุ เป็นต้น

พระอินทร์ มีอาวุธคือ วัชระ หรือ สายฟ้า วัชระนี้สามารถบันดาลสายฝนและฟ้าร้อง ฟ้าผ่าได้

สามารถผ่าภูเขาเป็นลูก ๆ ได้ สามารถผ่าท้องฟ้าเป็นเสี่ยง ๆ ได้

พระวรกายของพระอินทร์ ตามตำราว่ามีสีเขียว บางความเชื่อก็ว่ามีสีเหลืองทอง สีแดงเข้มบ้าง

พระอินทร์ มีงูเป็นสร้อย สวมเครื่องประดับเพชรนิลจินดามากมาย

พระอินทร์สามารถแปลงกายได้ ล่องหนไปสารพัดที่ได้

 

พระศิวะ

2. พระศิวะ

พระศิวะ หรือที่คนไทยเรียกว่า “พระอิศวร” เป็นบิดาของ พระพิฆเนศ มีชายาคือ พระแม่อุมาเทวี

พระศิวะเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล

พระองค์เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไป และทำให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคลขึ้น ทรงประทานคุณวิเศษให้แก่ยึดมั่นในศีลธรรม ทำความดี

มีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอากาศเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ได้อย่างมหัศจรรย์นัก!! หากผู้ใดที่เจ็บป่วยหรือต้องการขอพรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วย

พระศิวะ เป็นเทพที่จะอำนวยพรประทานความ อุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่มีอาชีพเกษตร เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงกระบือ เลี้ยงม้า เลี้ยงแพะ ทำไรทำนา เป็นต้น

 

 

พระพรหมเอราวัณ

3. พระพรหมเอราวัณ

พระพรหม เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้สร้างสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก พระองค์เป็นผู้เกิดได้เอง เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้ยึดถือสั่งสอนพุทธ

พระพรหมมีวรกายเป็นสีแดง มีสี่เศียร พระพรหม เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ มีพลังอานุภาพในการลิขิตชะตาชีวิต ควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม พระองค์เป็นผู้คุ้มครองคนดี ลงโทษผู้ทำความชั่ว ผู้ทำบาป จะถูกพระพรหมลิขิตให้ชีวิตมีแต่ความลำบาก ผู้กระทำความดี พระพรหมจะบันดาลให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิต

 

พระพิฆเนศ

4. พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นเทพชื่นชอบทางศิลปวิทยาการ และศิลปศาสตร์

ลักษณะของพระพิฆเนศนั้น มีพระเศียรเป็นช้าง กายเป็นมนุษย์ ตามตำนานของฮินดูกล่าวว่า พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะ และพระศรีมหาอุมาเทวี

ผู้ที่บูชาพระพิฆเนศ เชื่อว่าจะช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ และดลบันดาลประทานพรให้ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน เช่น เรื่องธุรกิจ ค้าขายดี ร่ำรวย ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และศิลปะวิทยาการต่าง ๆ จะนับถือบูชาองค์พระพิฆเนศกันส่วนใหญ่

 

เทพฮินดู

5. พระอุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี คือ พระแม่ผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง เป็นเทพแห่งอำนาจบารมีและวาสนาอันสูงสุด อำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวียิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดเทียบได้ สำหรับผู้มีครอบครัว พระองค์ทรงประทานความสมบูรณ์ หรือความสุขในการครอบครัว ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง

พระแม่อุมาเทวี มีร่างอวตารหลายปาง ปางที่สำคัญมี 2 ปาง คือ ปางพระแม่ทุรคา และ ปางพระแม่กาลี

พระแม่อุมาเทวี เป็นชายาแห่งพระศิวและทรงเป็นมารดาของ พระพิฆเนศ

 

พระตรีมูรติ

6. พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ เป็นกายรวมของพระเจ้าสามพระองค์ คือ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ คำว่า “ตรีมูรติ” มาจากคำว่า ตรี หมายถึงสาม และคำว่า มูรติ หมายถึงรูปแบบ หมายถึงรูปแบบของพระเจ้า

คนส่วนไทยใหญ่เชื่อกันว่า พระตรีมูรติ เป็นเทพแห่งความรัก จริง ๆ แล้วพระองค์ยังเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ในเรื่องสุขภาพ หน้าที่การงาน การเงิน

ในเมืองไทยองค์พระตรีมูรติที่มีคนไปไหว้มากที่สุดก็คือพระตรีมูรติที่อยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทุกวันจะเห็นคนหนุ่มสาวไปไหว้ขอพรกันมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนเยอะมาก

 

พระวิษณุ

7. พระวิษณุ

พระวิษณุ หรือ “พระนารายณ์” ได้ชื่อว่าเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง เป็นหนึ่งใน 3 มหาเทพสูงสุด คือ พระพรหม พระศิวะและพระวิษณุ

พระวิษณุ เป็นมหาเทพ ผู้ดูแลรักษาทุกสรรพสิ่งในโลกหล้า

พระวิษณุ ทรงมีพลานุภาพกำจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย พระองค์ทรงดูแลปกป้องทุกสรรพชีวิต ทรงบันดาลพลังอำนาจให้ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์ ปีศาจและเหล่ามารทุกตนต่างเกรงกลัวอานุภาพของพระองค์

 

8. พระแม่กาลี

“พระแม่กาลี” ทรงมีอำนาจฤทธิ์ในการปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งหมด มีเทวานุภาพอันแรงกล้า หมู่มารเหล่าอสูรต่างยำเกรง ผู้บูชาพระแม่กาลี พระองค์จะประทานความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ และอำนาจเหนือผู้ใด

พระแม่กาลี มีอำนาจในการป้องกันคุณไสย ทำลายไสยเวทย์ความชั่วร้าย

ถ้าใครโดนของ โดนคุณไสย ให้สวดบูชาอ้อนวอนต่อพระองค์ ให้พระองค์ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หายไป

 

9. พระลักษมี

พระแม่ลักษมี เป็นเทพแห่งความงดงาม ความร่ำรวย มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ พระองค์จะประทานความสำเร็จในการทำธุรกิจ การลงทุน การค้าการขาย

พระแม่ลักษมี ผู้ที่ศรัทธาจะถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีความเมตตาปราณี

 

พระแม่สุรัสวตี

10. พระแม่สุรัสวตี

พระแม่สุรัสวตี เป็นเทพแห่งสรรพความรู้ เชี่ยวชาญวิชาการ วิทยาการอันก้าวหน้า พระองค์คือเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง การวาดเขียน อักษรศาสตร์ การดนตรี พระองค์เป็นเทพแห่งปรีชาญาณ การเล่าเรียน การศึกษาหาความรู้ การวิเคราะห์ การวิจัย

พระฮินดูที่นำเสนอนี้มีหลายองค์ที่มีการสร้างเป็นพระเครื่องและพระบูชาด้วย หรือเทพองค์อื่น ทาง ร้านไมตรีพระเครื่อง รับเช่า ท่านสามารถติดต่อทางร้านได้เลย

 

สรุป

ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของต่างศาสนา เช่น เทพฮินดู เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เทพหลายองค์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนไทยและมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศ คนไทยนิยมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อไว้เป็นที่พึ่งทางใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงไม่แปลกที่เมืองไทยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างความเชื่อเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งคนไทยก็ให้ความเคารพหรืออย่างน้อยคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่เคยคิดลบหลู่แต่อย่างใด

 

สำหรับท่านที่ชื่นชอบบทความนี้ สามารถแชร์ให้เพื่อนได้ โดยแชร์ลิงค์เว็บไซต์ ( website URL) ของบทความนี้ ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด


แชร์ให้เพื่อน
error: Content is protected !!